SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Vimmerby Idrottsförening
Fotboll
Stadgar för Vimmerby Idrottsförening, 833200-3204

Bildad den 21 september 1919

Antagna vid årsmöte den 28/12 1994


Idrottens mål och inriktning


Definition

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.


Mål och inriktning

Idrott ska inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende.

Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredställelse med hänsyn till var och ens värderingar.

Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

Idrott ska verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.


Allmänna bestämmelser


1 ¶ Ändamål

Föreningen har till ändamål att genom idrott och friluftsliv verka för medlemmarnas fysiska fostran samt kamrat- och idrottsanda.

Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.


2 ¶ Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.


3 ¶ Tillhörighet

Föreningen är medlem i Svenska Fotbollsförbundet och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF) samt de övriga specialförbund (SF) som beslutas enligt 4¶.


Föreningen tillhör dessutom det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är belägen samt vederbörande SF:s distriktsorgan inom det distrikt i vilket föreningens hemort är belägen.

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av RS eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.


4 ¶ Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.


5 ¶ Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av styrelsens utsedda personer.


6 ¶ Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderåret dvs tiden fr o m 1 januari t o m 31 december.


7 ¶ Stadgetolkning m m

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med inom idrotten angiven ordning.


8 ¶ Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9 ¶ Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av angivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.

Beslut, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges vederbörande SF.


Föreningens medlemmar


10 ¶ Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas som anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i RF:s stadgar.


11 ¶ Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. 

Medlem som inte betalat medlemsavgiften för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

 

12 ¶ Uteslutning m m

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningens beslutande avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar från det att denne fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Beslutet får begränsas till att omfatta en viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela denne varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet tillställas den berörde. 

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av styrelsen och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.


13 ¶ Medlemsrättigheter och skyldigheter

 

Medlem

  • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
  • har rätt till information om föreningens angelägenheter.
  • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningens organ samt följa i 3 ¶ nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
  • Har inte rätt till del av föreningens behållning och egendom vid upplösning av föreningen.
  • skall betala de avgifter som beslutas av föreningen.

14 ¶ Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte delta i träning, tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller respektive ansvarig kommitté.

Om träningen, tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF i sina stadgar eller tävlingsbestämmelser fastställt en annan ordning.

Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken träningen, tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt träningen, tävlingen eller uppvisningen.


Årsmötet och extra årsmöte


15 ¶ Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras i ortspressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås på klubbens hemsida. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.


16 ¶ Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.


17 ¶ Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 16 år har rösträtt.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt.


18 ¶ Beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.


19 ¶ Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 7 ¶ första stycket och 8 ¶ nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhåller högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som avser val gäller vid lika röstetal det förslag som beträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.


20 ¶ Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i föreningen.


21 ¶ Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av justeringsmän och rösträknare.
6a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
6b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans resultaträkning)
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och        räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
11. Val av 
       a) föreningens ordförande för en tid av ett år.
       b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
       c) en suppleant i styrelsen för en tid av ett år.
       d) två revisorer jämte en revisorssuppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsen ledamöter delta.
       e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.
       f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13. Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningens eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.


22 ¶ Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skal avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 ¶ och 18 ¶.


Valberedningen


23 ¶ Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda till årsmötet. Antalet övriga ledamöter bör vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper bör finnas representerade.

Valberedningen skall senast sex veckor före årsmöte tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.


Revisorer


24 ¶ Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorernas tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt lämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.


Styrelsen


25 ¶ Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt tre till sju övriga ledamöter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förfall för ledamot inträder, av årsmötet vald, suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden fram till nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.


26 ¶ Styrelsens åligganden


När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

  • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas.
  • verkställa av årsmötet fattade beslut.
  • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.
  • ansvara för och förvalta föreningens medel.
  • tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 24¶, och förbereda årsmöte.

27 ¶ Kallelse, beslutsmässighet och omröstning


Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Röstning får inte ske inom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd justerare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.


28 ¶ Överlåtande av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.